Ochrona danych

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Ingo Kroll. Korzystanie ze stron internetowych Ingo Kroll jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług korporacyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Prom Scandlines

Odkryj Danię!

Podróżuj wygodnie ze Scandlines z Rostocku lub Puttgarden do Danii.

Do wyboru daty

Zaoszczędź 5% przy rezerwacji online w porównaniu do cen biletów w terminalu portowym!

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w firmie Ingo Kroll. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Ingo Kroll jako administrator danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy Ingo Kroll opiera się na terminach stosowanych w europejskiej dyrektywie i rozporządzeniu przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić używane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • (a) dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • (b) osoba zainteresowana

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • (d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • (g) administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

  Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

 • (h) Procesory

  Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Trzeci

  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Ingo Kroll

Ludwigstraße, 10

18055 Rostock

12

Tel.: 03814449704

E-mail: ingo.kroll@googlemail.com

Strona internetowa: www.daenemark-reisen.com

3. pliki cookie

Strony internetowe Ingo Kroll wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Ingo Kroll może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane w interesie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Ingo Kroll gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być gromadzone następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Ingo Kroll nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również reklam dla nich, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, jak również (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Ingo Kroll analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony do celów statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. jak skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Ingo Kroll zawiera informacje prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

6. funkcja komentowania na blogu na stronie internetowej

Ingo Kroll zapewnia użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal na stronie internetowej, zwykle otwarty dla publiczności, gdzie jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostawia komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane i publikowane są również szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą. Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich, publikując komentarz lub nielegalne treści. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby mógł on w razie potrzeby usprawiedliwić się w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

7. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, które jej dotyczą, oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w związku z przekazaniem.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, do żądania natychmiastowego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 2. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2(a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO. 2 DS-GVO, aby sprzeciwić się przetwarzaniu.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) RODO. Zebrano 1 DS-GVO.

  Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Ingo Kroll, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Ingo Kroll dopilnuje, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie zrealizowany.

  Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Ingo Kroll i jeśli nasza firma jest podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO w celu usunięcia danych osobowych, Ingo Kroll, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych, ich kopii lub replikacji, chyba że przetwarzanie jest konieczne. W indywidualnych przypadkach pracownicy Ingo Kroll podejmą niezbędne kroki.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z Art. Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

  Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Ingo Kroll, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Ingo Kroll zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 6. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO prawo do uzyskania bezpośredniego transferu danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób fizycznych.

  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Ingo Kroll.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i prawodawcę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia o ochronie danych. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu Ingo Kroll nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeśli Ingo Kroll przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez Ingo Kroll do celów marketingu bezpośredniego, Ingo Kroll nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez Ingo Kroll do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie danych. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem Ingo Kroll lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz że prawo to przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Ingo Kroll wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, obejmujące co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania osoby, której dane dotyczą, po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody na mocy przepisów o ochronie danych osobowych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

9. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Facebooka

Kontroler ma zintegrowane komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą witrynę internetową i przez cały czas pobytu na naszej witrynie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta danej osoby na Facebooku. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, opublikuje komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może zapobiec ich przesłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również opcje ustawień oferowane przez Facebooka w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przesyłania danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

10. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania funkcji programu partnerskiego Amazon

Jako uczestnik programu partnerskiego Amazon, kontroler zintegrował komponenty Amazon na tej stronie. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon w celu kierowania klientów za pośrednictwem reklam do różnych witryn internetowych Grupy Amazon, w szczególności Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es. BuyVIP.com za zapłatą prowizji. Kontroler może generować przychody z reklam dzięki wykorzystaniu komponentów Amazon.

Spółką operacyjną tych komponentów Amazon jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburg.

Amazon ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Przy każdym indywidualnym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Amazon do przesyłania danych do Amazon w celu reklamy online i rozliczania prowizji. W ramach tej procedury technicznej Amazon uzyskuje wiedzę o danych osobowych, które wykorzystuje do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych przez Amazon, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji. Amazon może między innymi śledzić, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Amazon ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Amazon można znaleźć na stronie https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

11. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdSense

Administrator zintegrował Google AdSense na tej stronie. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich tak, aby pasowały do treści danej witryny osoby trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Spółką operacyjną komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google AdSense do przesyłania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczania prowizji. do przesłania. W ramach tej procedury technicznej Alphabet Inc. Znajomość danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, przechowywanych przez Alphabet Inc. między innymi w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwienia rozliczenia prowizji.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, umowa podpisana przez Alphabet Inc. Już ustawiony plik cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia rejestrowania plików dziennika i analizy plików dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Wbudowany piksel śledzący umożliwia Alphabet Inc. rozpoznawanie, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące są wykorzystywane między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających stronę internetową.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. przekazane Stanom Zjednoczonym Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawnić te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej stronom trzecim.

Google-AdSense wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

12. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych to gromadzenie, zestawianie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o tym, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacze), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej i analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator używa dodatku „_gat._anonymizeIp” do analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google będzie wykorzystywać zebrane dane i informacje w celu oceny korzystania z naszej witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie.

Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analytics w celu przesłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą pliku cookie przechowywane są dane osobowe, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Google i zapobieganiu takiemu przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy określenie z wyprzedzeniem określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyszukuje w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do odpowiednich tematycznie stron internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam stron trzecich w naszej witrynie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji zostanie zapisany przez Google w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. sfinalizowała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji przechowywane są dane osobowe, na przykład strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Instagrama

Kontroler ma zintegrowane komponenty usługi Instagram na tej stronie. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także redystrybucję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Spółką prowadzącą usługi Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tego procesu technicznego Instagram otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie wywoływania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Awin

Kontroler ma zintegrowane komponenty Awin na tej stronie. Awin to niemiecka sieć afiliacyjna oferująca marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to internetowa forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym sprzedawcom lub reklamodawcom, wyświetlanie reklam, które są zazwyczaj wynagradzane za pośrednictwem prowizji od kliknięć lub sprzedaży, na stronach internetowych osób trzecich, tj. z partnerami dystrybucyjnymi, którzy są również nazywani partnerami lub wydawcami. Sprzedawca zapewnia nośnik reklamowy za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, tj. baner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie integrowany przez partnera na jego własnych stronach internetowych lub reklamowany za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.

Spółką operacyjną Awin jest Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.

Awin umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Śledzący plik cookie firmy Awin nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowywany jest wyłącznie numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. partnera polecającego potencjalnego klienta, a także numer zamówienia osoby odwiedzającej stronę internetową i kliknięty materiał reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a partnerem, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, tj.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Awin ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Awin można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Obowiązująca polityka prywatności Awin znajduje się na stronie http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

16. podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. a) RODO. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce na przykład, gdyby odwiedzający doznał obrażeń na terenie naszej firmy, w wyniku czego jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. d DS-GVO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie drugie RODO).

17. uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. W przypadku DS-GVO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

18. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

19. wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym).
Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.
Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

20. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przez generator oświadczenia o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Monachium, we współpracy z prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.