dataskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för hanteringen av Ingo Kroll. Ingo Kroll -webbplatsen kan i allmänhet användas utan att lämna några personuppgifter. Om en registrerad vill använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan det dock vara nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.

Scandlines Färja

Upptäck Danmark!

Res bekvämt med Scandlines från Rostock eller Puttgarden till Danmark.

Till val av datum

Spara 5% när du bokar online jämfört med biljettpriserna på hamnterminalen!

Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsföreskrifter som gäller för Ingo Kroll. Med hjälp av denna dataskyddsförklaring vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Som registeransvarig har Ingo Kroll genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i allmänhet ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är det berört för varje person att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Ingo Krolls dataskyddsförklaring bygger på de termer som den europeiska lagstiftaren använde för direktiv och förordningar när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Vår dataskyddsförklaring ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara den terminologi som används i förväg.

Vi använder följande termer i denna dataskyddsförklaring:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan ”registrerad”). En fysisk person anses vara identifierbar som, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning av en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online -identifierare eller en eller flera specialfunktioner som uttrycker det fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet kan identifieras.

 • b) registrerad

  Berörd person är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c) Bearbetning

  Behandling är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller sådana serier av processer i samband med personuppgifter som insamling, registrering, organisation, beställning, lagring, anpassning eller ändring, läsning, förfrågningar, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) Begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) Profilering

  Profilering är varje typ av automatisk behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personlig Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen , tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttning av denna fysiska person.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt där personuppgifterna inte längre kan överföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller

  Den person som är ansvarig eller den som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling specificeras av unionsrätten eller medlemsstaternas lag, kan den ansvariga eller de specifika kriterierna för hans utnämning anges i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lag.

 • h) Processorer

  Behandlaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariga.

 • i) Mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter som en del av en specifik utredning enligt unionsrätten eller lagstiftningen i medlemsstaterna anses dock inte som mottagare.

 • j) tredje part

  En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller organ som inte är den registrerade, den person som är ansvarig, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den ansvariga personens eller behandlarens direkta ansvar .

 • k) Samtycke

  Samtycke är varje frivillig, informerad och otvetydig avsiktsförklaring från den berörda personen för det specifika fallet i form av en deklaration eller annan otvetydig bekräftande åtgärd som den berörda personen anger att de samtycker till att hanterar sina personuppgifter.

2. Namn och adress till den person som är ansvarig för behandlingen

Den person som är ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Ingo Kroll

Ludwigstrasse, 10

18055 Rostock

12

Tel.: 03814449704

E -post: ingo.kroll@googlemail.com

Webbplats: www.daenemark-reisen.com

3. Cookies

Ingo Kroll -webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie -ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en rad tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagrades. Detta gör det möjligt för de webbplatser och servrar som besöks att skilja den enskilda personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras via det unika cookie -ID.

Genom att använda cookies kan Ingo Kroll ge användare av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användarens intresse. Som redan nämnts gör cookies att vi kan känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstdata igen varje gång de besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i webbutiken. Onlinebutiken använder en cookie för att komma ihåg artiklarna som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot att cookies ställs in. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Ingo Kroll -webbplatsen samlar in en rad allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referens), (4) de underwebbplatser som är åtkomliga via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP -adress), (7) internettjänstleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande information och information som tjänar till att avvärja fara vid attacker mot våra informationstekniska system.

När du använder dessa allmänna data och information drar Ingo Kroll inga slutsatser om den berörda personen. Denna information krävs snarare för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa långsiktig funktionalitet hos våra informationsteknologisystem och tekniken på vår webbplats och (4) för att ge de brottsbekämpande myndigheterna den information som är nödvändig för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av Ingo Kroll å ena sidan och i syfte att öka dataskydd och datasäkerhet i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Den anonyma informationen i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Kontaktalternativ via webbplatsen

På grund av lagstiftning innehåller Ingo Kroll-webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag och direktkommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar personen som är ansvarig för behandlingen via e -post eller ett kontaktformulär sparas personuppgifterna som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som frivilligt överförs av en registrerad till den person som är ansvarig för behandlingen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part.

6. Kommentarfunktion i bloggen på webbplatsen

Ingo Kroll erbjuder användarna möjlighet att lämna individuella kommentarer om enskilda blogginlägg på en blogg som finns på webbplatsen för kontrollen. En blogg är en webbplats som vanligtvis är öppen för allmänheten och där en eller flera personer, kallade bloggare eller webbbloggare, kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägg kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en berörd person lämnar en kommentar på bloggen som publicerats på denna webbplats, lagras och publiceras, förutom de kommentarer som lämnats av den berörda personen, den tid då kommentaren skrevs in och användarnamnet (pseudonym) som valts av den berörda personen. Dessutom loggas också den IP -adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP) för den berörda personen. IP -adressen lagras av säkerhetsskäl och om den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den person som är ansvarig för behandlingen, så att han kan övertala sig själv vid brott mot lagen. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part om inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar det juridiska försvaret för den person som är ansvarig för behandlingen.

7. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Personen som är ansvarig för behandlingen behandlar och lagrar personuppgifter för den registrerade endast under den tid som är nödvändig för att uppnå lagringsändamålet eller om detta anges av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som person som ansvarar för behandlingen är föremål för, tillhandahölls.

Om lagringsändamålet inte längre gäller eller om en lagringsperiod som föreskrivs i de europeiska direktiven och förordningarna eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8. Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje berörd person har rätten att bevilja av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandlingen om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en registrerad vill utöva denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • b) Rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som ges av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att när som helst få gratis information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandlingen. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

  • behandlingsändamålen
  • kategorierna av personuppgifter som behandlas
  • Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har avslöjats eller fortfarande lämnas ut, särskilt till mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer
  • om möjligt den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandling av den ansvariga eller rätt att invända mot denna behandling
  • förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

  Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till information kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten enligt de europeiska direktiven och förordningarna att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av behandlingens syften, begära att ofullständiga personuppgifter fylls i – inklusive genom en kompletterande deklaration.

  Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att bli glömd)

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att kräva att den ansvarige tar bort personuppgifterna om dem omedelbart, förutsatt att en av följande orsaker gäller och i den mån behandlingen inte är det nödvändig:

  • Personuppgifterna samlades in eller behandlades på annat sätt för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med artikel 6 st. 1 bokstav a GDPR eller art. 9 st. 2 bokstav a GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • Enligt artikel 21 st. 1 DS-GVO invändning mot behandlingen, och det finns inga övervägande legitima skäl för behandlingen, eller den berörda personen invänder i enlighet med artikel 21 st. 2 DS-GVO invändning mot behandlingen.
  • Personuppgifterna behandlades olagligt.
  • Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga är underkastad.
  • Personuppgifterna samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 st. 1 GDPR.

  Om ett av ovanstående skäl gäller och en registrerad vill att personuppgifter som lagras av Ingo Kroll raderas kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen. Ingo Kroll -anställda kommer att se till att begäran om radering följs omedelbart.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av Ingo Kroll och om vårt företag är ansvarigt enligt artikel 17 st. 1 GDPR för att radera personuppgifterna, Ingo Kroll vidtar lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera andra personer som är ansvariga för databehandling som behandlar de publicerade personuppgifterna om att den registrerade har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller kopior av dessa personuppgifter från dessa andra personer som är ansvariga för databehandlingen, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Ingo Kroll -medarbetaren ordnar det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

  • Personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade under en period som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera att personuppgifterna är riktiga.
  • Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den ansvariga behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har en invändning mot behandlingen i enlighet med. Art. 21 st. 1 GDPR och det har ännu inte fastställts om den ansvariga personens legitima skäl uppväger den berörda personens.

  Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en berörd person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras av Ingo Kroll kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen. Ingo Kroll -anställda kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att ta emot de personuppgifter som rör dem, som har gjorts tillgängliga för en person som är ansvarig av den berörda personen, i en strukturerad, gemensam och maskinell -läsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den person som är ansvarig till vilken personuppgifterna lämnades till, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycket i enlighet med artikel 6 Para. 1 bokstav a GDPR eller art. 9 st. 2 bokstav a GDPR eller om ett kontrakt i enlighet med artikel 6 st. 1 bokstav b GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiska förfaranden, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller utförs vid utövande av offentlig myndighet som har tilldelats personen ansvarig.

  Vidare, när de utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 Para. 1 GDPR har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte försämrar andra personers rättigheter och friheter.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen när som helst kontakta en Ingo Kroll -anställd.

 • g) Rätt att invända

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att när som helst invända mot den behandling av personuppgifter som hänför sig till dem som är baserad på artikel 6 st. 1 bokstav e eller f DS-GVO äger rum för att göra en invändning. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

  Ingo Kroll kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändningar, såvida vi inte kan bevisa övertygande skäl som är värda att skydda behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Om Ingo Kroll behandlar personuppgifter för att hantera direktreklam, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är associerat med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot Ingo Kroll -behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer Ingo Kroll inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt, av skäl som uppstår från hans eller hennes särskilda situation, att invända mot den behandling av personuppgifter som rör honom eller henne som utförs av Ingo Kroll för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistik ändamål i enlighet med artikel 89 Para. 1 GDPR, att invända, om inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

  För att utöva rätten att invända kan den berörda personen kontakta någon Ingo Kroll -anställd eller annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att i samband med användning av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58 / EG, utöva sin rätt att invända med hjälp av automatiserade förfaranden där tekniska specifikationer används.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

  Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling – inklusive profilering – som har rättsverkningar på dem eller på liknande sätt påverkar dem väsentligt, förutsatt att att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga, eller (2) är tillåtet på grundval av unionsrätten eller medlemsstatens lagstiftning som den ansvariga är föremål för och dessa rättsliga bestämmelser vidtar lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt den registrerades legitima intressen eller (3) görs med den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett kontrakt mellan den registrerade och den ansvariga eller (2) det fattas med uttryckligt samtycke från den registrerade, vidtar Ingo Kroll lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheter såväl som det legitima Att skydda den registrerades intressen, inklusive åtminstone rätten att få ingripande av en person från den ansvariges sida, att uttrycka sin egen synpunkt och bestrida beslutet.

  Om den registrerade vill hävda rättigheter när det gäller automatiska beslut kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftning

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

  Om den registrerade vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

9. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerade komponenter i företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internet-gemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Bland annat gör Facebook det möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

Facebooks driftbolag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad bor utanför USA eller Kanada är den person som är ansvarig för behandling av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för behandlingen och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, kommer webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem att fungera aktiveras automatiskt av respektive Facebook -komponent gör att en representation av motsvarande Facebook -komponent laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plug-ins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt, känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in av Facebook -komponenten och tilldelas respektive Facebook -konto för den person som berörs av Facebook. Om den berörda personen aktiverar en av Facebook -knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel ”Gilla” -knappen, eller om den berörda personen kommenterar, tilldelar Facebook denna information till den berörda personliga Facebook -användarkontot och sparar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid via Facebook -komponenten information om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt som han besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Facebook -komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook -konto innan de öppnar vår webbplats.

Datariktlinjen publicerad av Facebook, som är tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter från Facebook. Det förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

10. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av funktioner i Amazon -partnerprogrammet

Som deltagare i Amazon -partnerprogrammet har kontrollen integrerat Amazon -komponenter på denna webbplats. Amazon -komponenterna designades av Amazon i syfte att betjäna kunder via annonser på olika Amazon -gruppers webbplatser, särskilt på Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr, Amazon.it och Amazon.es. Till mäklare BuyVIP.com mot betalning av provision. Personen som är ansvarig för behandlingen kan generera reklaminkomster genom att använda Amazon -komponenterna.

Operationsföretaget för dessa Amazon-komponenter är Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

Amazon lägger en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Amazon -komponent har integrerats, ombeds webbläsaren på den berörda personens informationstekniska system automatiskt av respektive Amazon -komponent att överföra data till För att överföra syften med onlineannonsering och fakturering av provisioner till Amazon. Som en del av denna tekniska process får Amazon kunskap om personuppgifter som Amazon använder för att spåra ursprunget till beställningar som tas emot av Amazon och därefter för att möjliggöra provisionredovisning. Bland annat kan Amazon förstå att den berörda personen klickade på en partnerlänk på vår webbplats.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Amazon från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Amazon raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Mer information och tillämpliga dataskyddsföreskrifter från Amazon finns på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdSense

Controller har integrerat Google AdSense på denna webbplats. Google AdSense är en onlinetjänst som gör det möjligt att placera reklam på webbplatser från tredje part. Google AdSense är baserat på en algoritm som väljer annonserna som visas på tredjepartswebbplatser för att matcha innehållet på respektive tredjepartswebbplats. Google AdSense tillåter intressebaserad inriktning på Internetanvändaren, vilket implementeras genom att generera individuella användarprofiler.

Operativföretaget för Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdSense -komponenten är att integrera annonser på vår webbplats. Google AdSense lägger en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. När kakan är inställd, Alphabet Inc. möjliggör en analys av användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för behandlingen och på vilken en Google AdSense -komponent har integrerats, utlöses webbläsaren i den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google AdSense -komponent, Data för onlineannonsering och fakturering av provisioner till Alphabet Inc. att skicka in. Som en del av denna tekniska process har Alphabet Inc. Kunskap om personuppgifter, till exempel IP -adressen för den berörda personen, som Alphabet Inc. De tjänar bland annat till att förstå ursprunget för besökare och klick och därefter att möjliggöra kommissionsavräkningar.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också förhindra Alphabet Inc. sätter en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom tillhandahålls en tjänst från Alphabet Inc. Cookies som redan har ställts in kan raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Google AdSense använder också så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad på internetsidor för att möjliggöra loggfilinspelning och loggfilanalys, varigenom en statistisk utvärdering kan utföras. Med den inbäddade spårningspixeln använder Alphabet Inc. känna igen om och när en webbplats öppnades av en registrerad och vilka länkar som den registrerade klickade på. Spårningspixlar används bland annat för att utvärdera flödet av besökare till en webbplats.

Via Google AdSense skickas personuppgifter och information, som även innehåller IP -adressen och som är nödvändig för insamling och fakturering av de visade annonserna, till Alphabet Inc. överfördes till USA. Dessa personuppgifter lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Google AdSense förklaras mer detaljerat under denna länk https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerat Google Analytics -komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på internetsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in data på vilken webbplats en berörd person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som användes eller hur ofta och hur länge en undersida visades . En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för en kostnads-nyttoanalys av internetreklam.

Operativföretaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Behandlingsansvarig använder tillägget ”_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP -adressen för den berörda personens internetanslutning av Google om våra internetsidor nås från en medlemsland i Europeiska unionen eller från en annan som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics -komponenten är att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics lägger en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Med inställningen av kakan kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google Analytics -komponent har integrerats, utlöses webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics -komponent För att överföra data till Google för online -analys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel IP -adressen för den berörda personen, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas ursprung och klick och därefter för att möjliggöra provisionredovisning.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP -adressen för Internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av data som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats samt behandling av denna information av Google och att förhindra detta. För att göra detta måste den berörda personen ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data eller information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning av Google. Om den berörda personens informationsteknologisystem raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle måste den berörda personen installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den berörda personen eller en annan person som kan hänföras till deras inflytande, finns det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics förklaras mer detaljerat under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdWords

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetreklamstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat såväl som i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera vissa sökord med hjälp av vilka en annons endast visas i Googles sökmotorresultat om användaren hämtar ett sökordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelaterade webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.

Operationsföretaget för tjänsterna från Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att annonsera vår webbplats genom att visa intresse-relevant reklam på tredjepartsföretags webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och genom att visa tredjepartsannonsering på vår webbplats.

Om en berörd person når vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie i informationsteknologisystemet för den berörda personen av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om cookien ännu inte har gått ut används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlineshoppsystem, har nåtts på vår webbplats. Konverteringscookien gör att både vi och Google kan förstå om en berörd person som kom till vår webbplats via en AdWords -annons genererade försäljning, det vill säga genomfört eller avbrutit ett köp.

Data och information som samlas in genom att använda konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att bestämma det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords -annonser, det vill säga för att avgöra huruvida respektive AdWords -reklam lyckades eller misslyckades och för att optimera våra AdWords -annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords -annonsörer får information från Google som kan identifiera den berörda personen.

Konverteringscookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP -adressen för Internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att ställa in en konverteringscookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den berörda personen ringa upp länken www.google.de/settings/ads från alla webbläsare de använder och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Instagram

Controllern har integrerade komponenter i Instagram -tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och gör det möjligt för användare att dela foton och videor och även sprida sådan information i andra sociala nätverk.

Operationsföretaget för Instagrams tjänster är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som hanteras av den person som är ansvarig för behandlingen och på vilken en Instagram -komponent (Insta -knapp) har integrerats, är webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt ersatt av respektive Instagram -komponent gör att en representation av motsvarande komponent laddas ner från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Instagram samtidigt, känner Instagram igen vilken specifik undersida den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Instagram -komponenten och tilldelas respektive Instagram -konto för den person som berörs av Instagram. Om den berörda personen klickar på en av de Instagram -knappar som är integrerade på vår webbplats, tilldelas data och information som överförs till personens personliga Instagram -användarkonto och lagras och bearbetas av Instagram.

Instagram får alltid information via Instagram -komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Instagram samtidigt som han besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Instagram -komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagram -konto innan de besöker vår webbplats.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Instagram finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Awin

Controller har integrerade komponenter från Awin på denna webbplats. Awin är ett tyskt affiliate -nätverk som erbjuder affiliate -marknadsföring. Affilierad marknadsföring är en internetstödd distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av webbplatser, de så kallade köpmännen eller annonsörerna, att annonsera, vilket vanligtvis ersätts genom klick- eller försäljningskommissioner, på tredjepartswebbplatser, dvs. med säljpartners som är också dotterbolag eller utgivare nämns. Handlaren tillhandahåller ett reklammedium via affiliate-nätverket, det vill säga en reklambanner eller annat lämpligt sätt för internetreklam, som sedan integreras av en affiliate på sin egen webbplats eller via andra kanaler, till exempel sökordsreklam eller e-post. Marknadsföring, att annonseras.

Awins driftbolag är Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland.

Awin lägger en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Awins spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast affiliatens identifikationsnummer, det vill säga den partner som förmedlar den potentiella kunden, liksom beställningsnumret för besökaren på en webbplats och det klickade annonsmaterialet sparas. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att bearbeta kommissionsbetalningar mellan en handlare och affiliaten, som behandlas via affiliate -nätverket, det vill säga Awin.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning i webbläsaren som används skulle också hindra Awin från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Awin raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Awins nuvarande dataskyddsföreskrifter finns på http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

16. Rättslig grund för behandling

Art. 6 I lit. en DS-GVO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi får samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, såsom är fallet, till exempel vid behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller vederlag, behandlingen är baserad på artikel 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtal, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en juridisk skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att fullgöra skatteplikt, är behandlingen baserad på artikel 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare på vårt företag skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkringsdata eller annan viktig information måste överlämnas till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Därefter skulle behandlingen baseras på artikel 6 I lit. d GDPR.
I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 I lit. f GDPR. Behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att säkerställa ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råda. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana bearbetningsoperationer eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den berörda personen är kund hos den ansvariga (skäl 47 mening 2 GDPR).

17. Berättigade intressen i behandlingen som den registeransvarige eller en tredje part driver

Om behandlingen av personuppgifter är baserad på artikel 6 I lit. f GDPR är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

18. Hur länge personuppgifterna kommer att lagras

Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter att perioden har löpt ut raderas relevanta data rutinmässigt, förutsatt att det inte längre krävs för att fullgöra eller inleda ett kontrakt.

19. Lagstadgade eller avtalsbestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för att ingå avtalet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; eventuella konsekvenser av icke-tillhandahållande

Vi förklarar för dig att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern).
För att kunna ingå ett kontrakt kan det ibland vara nödvändigt för den registrerade att förse oss med personuppgifter som vi senare måste behandla. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att avtalet inte kunde ingås med den berörda personen.
Innan den berörda personen lämnar personuppgifter måste den berörda personen kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare förklarar för den berörda från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifterna och vad konsekvenser om underlåtenhet att lämna personuppgifterna skulle få.

20. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsförklaring skapades av dataskyddsdeklarationsgeneratorn för DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som Extern dataskyddsombud i München är aktiv, i samarbete med Dataskyddsadvokat Christian Solmecke skapad.